BARNEHAGER

Reglement for opptak

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

1. Studentstatus For å bli tatt opp i OAS barnehager kreves at minst en av foreldrene er student ved en høgskole som er tilsluttet OAS, og at vedkommende må betale semesteravgift. Hvis særlige forhold tilsier det, kan likevel oppholdet forlenges. Foreldrende plikter å melde fra til OAS umiddelbart hvis den ene eller begge slutter å studere ved en høgskole tilsluttet OAS. Ledige plasser som ikke kan belegges med barn av studenter tilsluttet OAS, skal kunne tilbys barn av studenter ved andre studiesteder og ansattes barn. Det forutsettes at de foreldre som ikke er studenter, betaler en annen oppholdsavgift enn studentforeldre.

2. Opptakskriterier OAS gir tilbud til barn i aldersgruppen 0 - 5 år i familiebarnehage og ordinær barnehage (nedenfor benevnt OAS barnehager). Søknadsfrist til hovedopptaket er 30. april hvert år. Ved dette hovedopptaket vil søkers studieansiennitet være avgjørende (ref. pkt. 3). Ved opptak i perioden 1. juli til 30. september vil ledige plasser bli prioritert barn av nye studenter. Dersom barnehagene ikke kan fylles opp med barn av nye studenter, kan andre studenters barn tilbys plass. Studenter med studieansiennitet vil ha den samme innbyrdes prioritet som ved hovedopptaket. Prioriteringen foretas særskilt for barn over og under to år. Barn med søsken i OAS studentbarnehager gis prioritet ved opptak innenfor de regler som ellers er gjeldende.

3. Søkerstatus Barna prioriteres etter hovedsøkers studieansiennitet. Hovedsøker er den av barnas forsørgere som har lengst studieansiennitet. Hvis bisøker også er medlem av OAS, legges hovedsøkers og bisøkers studieansiennitet sammen. Som studieansiennitet regnes det antall semestre søkeren har studert ved sin nåværende utdanning. Opplysninger om studieansiennitet må dokumenteres gjennom utskrift fra studentregisteret ved utdanningsinstitusjonen. Nye studenter må bekrefte studieplass med kopi av undertegnet tilbudsbrev om studieplass.

4. Enslige forsørgere Enslige forsørgere gis ett års forbedret ansiennitet. Bekreftelse på at man er enslig forsørger må vedlegges.

5. Venteliste Søkere som ikke får tildelt plass ved hovedopptaket, blir stilt på venteliste til neste hovedopptak. Det må da sendes ny søknad for neste barnehageår. Det kan også søkes om plass utenom hovedopptaket. Prioriteten på ventelisten avgjøres etter reglene under pkt. 3 og 4 ovenfor. Plasser som blir ledige etter hovedopptaket, blir tildelt fortløpende til de søkere på ventelisten som til enhver tid har høyest prioritet. Barn som er opptatt beholder plassen så lenge vilkårene etter pkt. 1 og 2 er oppfylt.

6. Permisjoner Barnehageplass tildeles for inntil normal studietid for det aktuelle studium i henhold til Lånekassens regler. Ved permisjoner i studiet på grunn av sykdom, fødsel, militærtjeneste eller student-tillitsverv kan plassen beholdes i inntil ett år. I særlige tilfeller kan plassen beholdes utover dette tidsrom under forutsetning av at søkeren er under utdanning. Permisjon i studiet gir ansiennitet forutsatt at studiet var påbegynt før permisjonen startet.

7. Betalingsforpliktelser Oppholdsavgiften forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned. Avgiften fastsettes av OAS styre og kan endres med rimelig varsel.

Fra høsten 2001 gis det 50 % søskenmoderasjon for hvert av de påfølgende barn.

8. Åpningstider Barnehagene holder åpent fra ca. 15. august til ca. 30. juni i det påfølgende kalenderår. Søkeren er pliktig til å betale for plassen i hele dette tidsrom hvis plassen ikke sies opp.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk