BARNEHAGER

Alminnelige vilkår for tildeling av plass

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

1. Åpningstid Familiebarnehagenes åpningstid er kl. 7.45 til kl. 16.15. Barnehagene på Bislet åpner henholdsvis kl. 7.15 og 7.45 og stenger kl. 16.45 og 17.00.

OAS studentbarnehager holder stengt i romjulen og i påskeuken, offentlige høytidsdager og 3 uker i juli. Familiebarnehagen holder stengt 6 uker om sommeren.

OAS studentbarnehager har 5 planleggingsdager pr. år. Disse dagene holder vi stengt. Beskjed om planleggingsdager vil bli gitt god tid i forveien.

2. Oppholdsavgiften Oppholdsavgiften forfaller til betaling den 15. i hver måned. Avgiften fastsettes av OAS styre og kan endres med 1 måneds varsel. Tildelingsdato er utgangspunkt for beregning av oppholdsavgift. Ved tildelingsdato fra 1. - 14. i måneden betales oppholdsavgift for hele måneden. Ved tildelingsdato fra 15. - 31. i måneden betales oppholdsavgift for halve måneden. Det betales oppholdsavgift for 10 ½ mnd. i familiebarnehagene og 11 mnd. i barnehagene.

I familiebarnehagen vil vi tilrettelegge forholdene så langt det lar seg gjøre hvis assistenten er syk, eller fraværende av andre grunner. Vi må likevel ta forbehold om å kunne stenge plassen midlertidig i disse tilfeller, mot å refundere oppholdsavgiften for det aktuelle antall dager.

Det gis ikke reduksjon i oppholdsavgiften dersom plassen i en periode ikke blir benyttet, f.eks. på grunn av sykdom hos barnet eller reiser/ferier utenom de ukene barnehagen er stengt om sommeren.

Oppholdsavgiften inkluderer et måltid og aktivitetsmateriell (leker m.v.).

Morsmelkserstatning og annen spesialmat, samt bleier, salve o.l. må foreldrene selv bringe med barnet.

Det må betales særskilt for trikk- og bussbilletter i forbindelse med utflukter. Andre utgifter må foreldrene også dekke etter forutgående samtykke.

3. Oppsigelse/opphør av rett til plass Når tilbud om plass er skriftlig akseptert, gjelder følgende regler: Både OAS og barnets foreldre har adgang til å si opp avtalen om rett til barnehageplass. Oppsigelsen skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned, regnet fra den 1. eller den 15. i måneden.

Oppsigelse til fratredelse i mai og juni må likevel leveres skriftlig innen 1. april. Oppsigelser etter 1. april medfører derfor betaling av oppholdsavgiften frem til barnehagens sommerlukking. Det skal betales oppholdsavgift i oppsigelsestiden. Dette gjelder også om plassen ikke benyttes.

Hvis plassen ikke sies opp, kan den beholdes så lenge en av foreldrene er student ved en høgskole som er tilsluttet OAS. Det kan likevel søkes om å beholde plassen etter at høgskolestudiet er avsluttet.

Dersom driften i et hjem i familiebarnehagen opphører, har barnet prioritet til ledige plasser i OAS studentbarnehager.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk