BARNEHAGER

Vedtekter

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

1. Formål og organisering

Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnads familiebarnehage og barnehager (nedenfor benevnt OAS barnehager) eies og drives av OAS. OAS hefter for barnehagenes forpliktelser utad. OAS ansetter barnehagens personale. OAS barnehager har til formål å sikre et godt og pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn av studenter som er medlemmer i OAS. Tilbudet skal gi barna forsvarlig omsorg og tilsyn og ellers drives i samsvar med Barnehageloven med forskrifter. Barnehagelovens paragraf 1, 2. ledd gjelder likevel ikke. OAS barnehager er åpen for barn i aldersgruppen 0 - 5 år.

2. Samarbeidsutvalg og foreldreråd OAS barnehager har samarbeidsutvalg og foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal bestå av likt antall representanter fra foreldrene og de ansatte. Barnehagens eier deltar, dog ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. For samarbeidsutvalget og foreldrerådets funksjonstid og oppgaver gjelder forøvrig de forskrifter som er fastsatt i medhold av Barnehagelovens paragraf 4.

3. Tildeling av plass OAS administrasjon avgjør tildeling av plass i barnehagene i henhold til opptaksreglementet vedtatt av OAS styre. Det er adgang til å klage over administrasjonens avgjørelse til samarbeidsutvalget, som kan stadfeste administrasjonens avgjørelse eller omgjøre den.

4. Oppholdsavgift OAS styre fastsetter oppholdsavgiften etter å ha innhentet uttalelse fra samarbeidsutvalget.

5. Arealbestemmelse Barnehagenes netto oppholds- og lekeareal fastsettes til 3,5 m2 for barn over 3 år og 4,5 m2 for barn under 3 år. Utearealene bør ideelt sett være 6 ganger inneareal, men må tilpasses de lokale forhold. Bestemmelsene om oppholds- og lekeareal gjelder ikke for familiebarnehagen.

6. Opptaksperiode Hovedopptak foretas med søknadsfrist 30. april, men ledige plasser tildeles kontinuerlig hele året. Barnehagene er åpne 10,5 måned pr. studieår fra ca. 15. august til ca. 30. juni. Barn som er tatt opp, kan beholde plassen så lenge de fyller de alminnelige vilkår for rett til plass etter opptakskriteriene. Kriteriene for opptak fastsettes av reglementet.

7. Oppsigelse Både OAS og barnets foreldre har adgang til å si opp avtale om rett til barnehageplass. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned regnet fra den 1. eller den 15. i måneden. Det skal betales oppholdsavgift i oppsigelsestiden. Oppsigelse til fratredelse i mai og juni må likevel meldes skriftlig innen 1. april.

8. Åpningstid Familiebarnehagen er åpen for levering/henting mandag til fredag i tiden kl. 7.45 til kl. 16.15. Barnehagene i tiden kl. 7.45 til kl. 17.00. OAS barnehager holder stengt i påskeuken og romjulen, offisielle høytidsdager og 5 planleggingsdager i året.

9. Internkontroll Dokumentasjon for internkontrollsystem er vedlegg til barnehagens årsplan og oppbevares i barnehagene og det enkelte hjem.

Spesielle bestemmelser for familiebarnehagen

10. Oppsigelse av hjem Opphør av driften i det enkelte hjem i familiebarnehagen varsles minst 3 månederi forveien. Ved opphør av driften i det enkelte hjem har barn som mister plassen, prioritet til eventuelle ledige plasser i OAS barnehager.

11. Antall barn Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig. Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er tilstede samtidig. Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet. Er flertallet av barna under tre år, må antalles reduseres. Det skal som hovedregel være minst to barn i et familiebarnehagehjem. Hjemmets egne barn under opplæringspliktig alder som deltar i ordningen, teller med. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne.

12. Dyr Det tillates dyr i familiebarnehagen. Det vil bli opplyst på tilbudsbrevet om det er dyr i det aktuelle hjemmet.

13. Endring av vedtektene Disse vedtektene kan endres av styret i OAS etter uttalelse fra samarbeidsutvalget.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk