HELSEORDNINGER

Vedtekter helsefondet

Ikke syk, men...
Generelt
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp

§ 1.
Formål mv. Helsefondet skal bidra til at medlemmer av OAS som har kostnader av betydning i forbindelse med helsemessige problemer får disse helt eller delvis dekket. Fondet gir stønad utover det som kan mottas fra trygdekontorene og andre offentlige etater.

§ 2.
Økonomisk ramme, endring av tildelingskriterier Fondet får ved inngangen til hvert kalenderår stilt til disposisjon en bestemt sum gjennom vedtak av styret i OAS. Søknader som på grunn av avsetningens størrelse ikke kan innvilges i ett kalenderår blir automatisk overført til behandling i neste kalenderår. Kriteriene for tildeling av stønad kan når som helst endres av OASs styre, men kun med virkning for fremtidige utbetalinger.

§ 3.
Betingelser for å få stønad For å få stønad må studenten ha vært registrert som student ved en høgskole som er tilsluttet OAS i det tidsrom behandlingen foregikk. Studenten må også ha betalt semesteravgiften for samme tidsrom. Vårsemesteret regnes i den forbindelse fra 1. februar til 10. september. Høstsemesteret regnes fra og med 10. september til og med 1. februar.

Studentens samboer, ektefelle, barn eller andre familiemedlemmer har ikke rett til stønad. Søknad om stønad må innleveres senest tre måneder etter at behandlingen (evt. annet tiltak) er avsluttet. Når flere behandlinger gjelder en og samme lidelse, må kun den siste behandlingen være foretatt innenfor 3-måneders fristen. Det gis likevel ikke støtte til noen behandling som er foretatt før en frist på 9 måneder, regnet tilbake fra det tidspunkt søknaden innleveres.

§ 4.
Utgifter det kan gis refusjon for
Stønad etter ordningene under pkt. a - d gis etter en skjønnsmessig vurdering. Stønaden kan dekke det utlagte beløp helt eller delvis. Normalt ytes det inntil 70 prosent av alle behandlingsutgifter som faller innenfor bestemmelsene i denne paragraf, som gjelder samme søker og som er foretatt i ett kalenderår. Normalt kan en enkelt søker likevel ikke motta mer enn kr. 3 000.- i løpet av ett kalenderår.
Det kan ytes stønad til dekning av andre utgiftsposter i forbindelse med skader og sykdom enn de som er nevnt under pkt. a - d nedenfor. Stønad ytes i slike tilfeller etter en konkret og indivduell vurdering.
Stønad til kjøp av medisiner ytes ikke. Stønad gis kun til tiltak som er utført på billigst forsvarlige måte.
a) Tannbehandling
Refusjon av utgifter til tannbehandling gis i forbindelse med tanntap og kjevesykdommer. Det kan også gis stønad til annen tannbehandling når behovet er klart større enn det som er vanlig for å holde tennene i stand.
b) Bidrag til reise i forbindelse med sykdom
Det ytes stønad til reiser innenlands, fortrinnsvis i forbindelse med rekonvalesens perioder etter sykehusopphold, men også i andre tilfeller etter særskilt vurdering. Det blir bl. a. gitt stønad i forbindelse med reiser til foreldrehjem.
c) Transportutgifter ved midlertidig gangbesvær.
Refusjon av transportutgifter mellom bopel (i studietiden) og lærested gis når søkeren, på grunn av skade eller sykdom som har oppstått i studietiden, ikke med rimelighet kan forventes å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Søkeren må dokumentere at transporten mellom bopel og lærested er av vesentlig betydning i studiet, som ved sentrale forelesninger, obligatoriske prøver og eksamener.
d) Behandling ved annen enn lege eller tannlege
Det kan gis stønad til behandling ved annen enn lege eller tannlege, såfremt behandlingen er foreskrevet av lege eller rekvirert av trygdekontoret. Eksempler er behandling ved fysioterapeut eller kiropraktor. Kopi av henvisning eller rekvisisjon skal følge med spesifisert regning som vedlegges søknaden.

§ 5.
Behandling av søknaden
Det søkes på eget skjema. Den nødvendige dokumentasjon må vedlegges søknaden. OASs administrasjon behandler søknadene i første instans.
Søkeren har adgang til å påklage administrasjonens avgjørelse. Klagen må fremmes skriftlig og senest 2 måneder etter at melding om administrasjonens avgjørelse er kommet fram til søkeren. Klagen stiles til OAS. Klagen avgjøres av styret i OAS.
Administrasjonens og styrets avgjørelser meddeles søkeren skriftlig. Stønadsbeløpet utbetales til bank/postkonto.


06-09-2000

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk