BOLIGER

Boligreglement

Ledige boliger nå!
 
Boligtilbud - OAS
 
Boligprosjekter
 
Søknader
 
Kontraktsdokumenter
Boligreglement
Leiekontraktens varighet
Husleien
Oppsigelse
Kontakt oss
Nye opptaksregler!
Velkommen til OAS Studentboliger
Husvert
Hvor finner du våre studentboliger?

1. Anvendelsesområde

Dette reglementet gjelder for tildeling av boliger som forvaltes av Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad (OAS)


2. Hvem kan søke?

Søknadsberettiget er studenter tilknyttet Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad. Unntak kan gjøre i spesielle tilfeller.

Begrensninger: Dersom en søker avslår tilbud om bolig, strykes han/hun fra ventelisten til alle andre boligtilbud. Ny søknad innvilges normalt ikke før tre måneder etter at det første boligtilbudet er gitt.

Beboere som sier opp sin bolig før kontraktstidens utløp, får ikke ny leiekontrakt før tidligst tre måneder etter at utflyttingen finner sted. Dette gjelder ikke dersom utflyttingen har sammenheng med praksis utenfor Oslo i tilknytning til studiene. Dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen må i så fall kunne fremlegges. Søkere som tidligere har blitt sagt opp fra OAS studentboliger grunnet mislighold gis normalt ikke ny leiekontrakt.


3. Hvem kan bo i boligene?

Hybelleiligheter med delt bad/WC, hybler: Kun søkeren selv
Hybelleiligheter med eget bad/WC, leiligheter: I tillegg til søkeren selv kan permanente medlemmer av søkerens husstand (ektefelle/samboer og barn) bo i boligen.


4. Opptaksfrist / søknadsfrister

4.1: Det kan søkes om bolig hele året. Hovedopptak skjer en gang pr. måned med fortløpende supplering. I perioden 1.7. - 1.9. skjer opptak ukentlig.

4.2: Kontraktsdato settes normalt til den første dato i måneden.

4.3: Søknaden gjelder i to måneder fra ønsket innflyttingsdato. Etter dette tidspunkt må søknaden fornyes for å bli stående videre på venteliste.


5. Opptakskriterier - hovedregler

5.1: Boliger som blir ledige i perioden 1.7 - 1.10 reserveres førsteårsstudenter utenbysfra. Dersom boligene ikke kan fylles opp med søkere fra denne gruppen, kan andre studenter tilbys plass.

5.2: Ved hovedopptak foretas det loddtrekning blant likestilte søkere med samme ønsket innflyttingstidspunkt. Søkere som allerede har fornyet sin søknad en gang (se pkt. 4.3), prioriteres imidlertid utenom loddtrekningen.

5.3: Ved tildeling av toroms- eller større boliger, prioriteres par med barn og enslige med barn foran par uten barn. Par uten barn prioriteres for ettroms hybelleiligheter (se pkt. 3). Par der begge er studenter prioriteres i begge tilfeller foran par der den ene er i arbeid på fulltid.


6. Spesielle prioriteringer

6.1: Søkere med spesielle behov, f. eks. studenter med funksjonshemming eller studenter som av sosiale årsaker er anbefalt bolig av kompentent institusjon, prioriteres utenom ventelistene.

6.2: Heltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.

6.3: Utvekslingsstudenter på organiserte programmer i regi av OAS tilknyttede utdanningsinstitusjoner prioriteres utenom ventelistene innenfor kvoter fastsatt av OAS styre.

6.4: Intern overflytting mellom ulike studenthjem kan foretas når det blir ledige plasser, dog ikke i perioden 1.7. - 1.10. Innenfor det enkelte studenthjem kan intern overflytting mellom samme type bolig foretas hele året etter nærmere avtale med driftspersonalet.


7. Botid

Bolig blir tildelt for inntil normal studietid for det aktuelle studium i henhold til Lånekassens regler. Ved permisjoner i studiet på grunn av sykdom, fødsel, militærtjeneste eller studenttillitsverv kan leiekontrakten forlenges i inntil ett år. I særlige tilfeller kan boligen beholdes utover dette tidsrom under forutsetning av at søkeren fortsatt er under utdanning.


02-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk