Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Velferdstilbudet i Oslo under lupen

Velferdstilbudet i Oslo under lupen

I Aftenposten Aften var det i februar to artikler på trykk vedrørende velferdstilbudet for studenter i Oslo. Dessverre har det blitt en del feil i disse artiklene.

Artiklene sammenligner tilbudene fra SiO til universitetsstudentene med tilbudet fra OAS til høgskolestudentene. I utgangspunktet mener vi det er positivt å vurdere tilbudene opp mot hverandre. Det gir studentene mulighet for å kritisere der det er grunn til det, og det gir oss mulighet til å forbedre oss der vi bør. Men når det blir sammenligninger på feil grunnlag, og feil i artiklene er det grunn til å reagere og presisere.

Boligtilbudene
SiO har en bedre dekningsgrad enn OAS for studentboliger. Det er viktig for OAS at vi får statstilskudd til studentboligbygging i årene framover, slik at denne forskjellen utjevnes.

Når det gjelder prisene på boligene synes vi imidlertid det er små forskjeller som påvises. Minsteprisen hos OAS er kr 2.060,- for en møblert hybel på Ullevål, Kirkeveien 166.  SiOs rimeligstre tilbud er kr 1.776,- for en umøblert hybel på Sogn.

Det dyreste tilbudet til OAS er en 3-roms leilighet på St.Hanshaugen studentby, til kr 6.785,-. SiOs dyreste bolig, slik vi kan se ut fra prislitene deres er en 3-roms leilighet på Bjerke til kr 7.162,-.  I avisen ble vår dyrest bolig holdt opp mot en 2-roms leilighet på Grünerløkka hos SiO til kr 6.730,-. Her blir vi sammenlignet på feil grunnlag.

Ser vi på hele boligmassen til OAS så mener vi at vi har et godt tilbud, som er spesielt konkurransedyktig på grunn av sin sentrumsnære beliggenhet. Vi vet at dette er en faktor som studentene legger stor vekt på.

Barnehagene
For barnehagetilbudet er vi kr 157,- dyrere per måned når vi sammenligner laveste pris med SiO. Her har vi et forbedringspotensiale.

Treningstilbudet
Det er OAS som sponser hver student med kr 400,- per semester gjennom våre ulike treningstilbud, og ikke Høgskolen i Oslo slik det skrives i Aftenposten Aften onsdag 14. februar.

OAS har ikke noe eget treningsanlegg, men leier og subsidierer plasser hos andre. En av dem vi leier hos, er Studentidretten (SiO). Prisene har her steget betydelig de senere årene og dette har ført til misnøye blant våre studenter. De betaler nå kr 1.550,- for et semester, der universitetets studenter betaler 650,-. Vi har derfor satt fokus på treningstilbudet, og vil utrede en sak for styret vedrørende muligheter for å bygge et eget treningssenter, eller på annet måte få presset prisene ned.

Idrettstilbudet hos SiO er svært bra og billigere enn OAS på noen måte kan måle seg med. Som artiklene også dokumenterer, er dette imidlertid et resultat av en omfattende subsidiering fra Universitetet og ikke en følge av ulik kompetanse, driftsform eller prioritering mellom studentsamskipnadene. Uansett er det en utfordring for OAS å arbeide videre sammen med sine tilsluttede høgskoler for få fram et billigere idrettstilbud.

Aftenpostens har imidlertid en feilaktig framstilling av situasjonen. Det sies i en faktaboks i artikkelen at tilbudene som presenteres gjelder for alle SiO sine 40 000 studenter. Dette er positivt feil. Prisen på idrettstilbudet hos SiO varierer, avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon studentene kommer fra. Dette framgår tydelig av SiO sin egen utlagte (nett) prisliste. Aftenpostens journalist ble gjort oppmerksom på dette under arbeidet med framstillingen, men har likevel holdt fast ved den feilaktige påstanden at alle 40 000 får laveste pris. Prisforskjeller eksisterer altså i høy grad innenfor SiO, ikke bare i forhold til OAS sine studenter.

Hyttetilbudene
Når det gjelder hytter for SiO sine studenter har avisen listet opp et stort antall hytter som eies og drives av ulike studentforeninger (Legehytta, tannlegehytta etc) med en viss støtte fra SiO. For OAS sitt vedkommede er det oppgitt de hyttene som eies, drives og subsidieres av OAS med bruksrett for alle våre studenter.

Semesteravgift
For å få tilgang til samskipnadenes tilbud må studentene betale en semesteravgift. En forholdsvis liten andel av studentene bor i studentbolig, omtrent like mange benytter treningstilbudet og en helt ubetydelig andel av studentmassen har barn i barnehagen. Alle studentene må imidlertid betale semesteravgift. SiO har en avgift som ligger ca 25% over det OAS krever inn. For OAS sin studentmasse (ca 18 500 studenter) ville det medført en årlig prisøkning på ca kr. 3.000.000,- dersom de skulle betalt "SiO-pris".

Dette er en prisforskjell som ikke kommenteres i avisens presentasjon.

OAS ønsker å arbeide videre med de punktene der vi har fått påvist svakheter i vårt tilbud. Vi regner med at det vil komme flere sammenligninger, og håper at både vi og Aftenposten kan komme bedre ut av det neste gang.


16. mars 2007 07:49

Kommentarer

26.02.2007 14:21:48
Trond Bakke, Bolig- og velferdssjef i OAS
SiO har en løsning der en del av deles boliger er kablet og da er det riktig som du sier, internett er lagt inn i husleia, enten du benytter deg av det eller ikke. Andre boliger har så vidt jeg vet ikke internettilgang. I OAS har alle mulighet til internett og vi mener det er en mer fleksibel og rettferdig løsning at de som ønsker internett får det og betaler for seg direkte, mens de som ikke ønsker det slipper.

26.02.2007 12:31:09
Tone
Såvidt jeg vet er prisene til SiO sine hybler inkludert internett. Hvorfor er ikke OAS sine hybler inkludert internettilgang?

23.02.2007 09:16:45
Trond Bakke, Bolig- og velferdssjef i OAS
Sammenligning av ulike tilbud er vanskelig og jeg er enig med deg i at det er forskjell på om man deler kjøkken med 10 eller 5. Jeg er klar over at det kan være av liten interesse for deg som student å få en forklaring på de prisforskjellene som måtte finnes, men et element som kan forklare dette er at f. eks hele Sogn og Kringsjå er bygget på tomt som er stilt gratis til disposisjon fra Oslo kommune og Staten. Alle OAS sine boliger er i bygg der tomtekostnadene ligger innbakt i husleia. Vi har altså hatt ulike rammebetingelser når bygningene har vært oppført. Internat A og B i Kirkeveien 166 er i tillegg leiet, et leieforhold som opphører sommeren 2008. En riktigere sammenligning av husleienivået kan være å sammenligne like boliger (i den grad dette finnes)og ikke bare de billigste i OAS mot de billigste i SiO. Når det gjelder trening er det også andre rammebetingelser som forklarer prisforskjellen. UiO subsidierer på ulike måter universitetsstudentene slik at trening for dem koster 650 per semester. SiO har valgt å ha ulik pris for samme tilbud avhengig av hvilken skole man studerer ved. En student ved Menighetsfakultetet betaler 1200 for det samme tilbudet. Det er altså UiO som gir disse subsidiene, ikke SiO. OAS har valgt å gi alle studenter samme pris og har valgt ulike samarbeidspartnere for å ha større flesibilitet og bredde i tilbudet, både lokaliseringsmessig og prismessig. Utdanningsinstitusjonene som er knyttet til OAS har så langt valgt å ikke subsidiere egne studenter. Dersom våre utdanningsinstitusjoner hadde valgt å subsidiere trening på samme nivå som UiO ville vi kunne gi tilbud til dere som studenter på tilsvarende prisnivå som UiOs studenter og billigere enn både BI og Menighetsfakultetet. Styret i OAS skal på sitt møte 8/3 2007 dikutere om dagens ordning er den beste. Da vil diskusjonen om etablering av et eget treningssenter for OAS studenter komme opp. Foreløpige beregninger viser at et slik tilbud ikke vil bli billigere for våre studenter enn dagens modell uten at det ytes bidrag fra utdanningsinstitusjonene eller andre.

22.02.2007 15:09:00
Sunniva
dere sier at boligtilbudet på den rimeligste hybelen deres ikke er langt unna SiO sine, men nå bør dere vel ta i betraktning hvor mange som må dele bad og kjøkken i disse studenthyblene. For det er vesentlig forskjell på å dele kjøkken og bad med 5 andre enn å dele med 10 andre. Dessuten er treningstilbudet rett og slett håpløst, for studenter som må bo i dyrere boliger er det ikke bra at de også må betale mye mer i trening. Uten en god helse blir det heller ikke mange gode studenter.

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler