Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Vedtekter

§1. Formål
Fondets formål er å bedre OAS sitt tilbud til studentene, gjennom å utrede, planlegge, utprøve og evaluere nye produkter og tjenester eller teste ut prosjekter som kan oppfattes som utvidelse av dagens tilbud/tjenester. Fondets midler kan også benyttes til å stille garanti for underskudd ved arrangementer etter nærmere fastsatte retningslinjer.

Fondets midler skal bare anvendes til aktiviteter og tiltak som har avgrenset tids- og kostnadsramme. Derom forslagsstiller ikke har presisert dette fastsetter velferdsrådet dette i sin anbefaling overfor styret. Tidsforløpet bør i utgangspunktet ikke overskride ett år.

Dersom nye produkter og tjenester skal settes i fast drift, må de vedtas som en del av OAS budsjett.

§2 Organisering
For å fremme fondets formål nedsettes det hvert år ved styrets konstituering et rådgivende organ, kalt velferdsrådet. Dette skal bestå av fem personer: Tre av disse skal være studenter, fortrinnsvis utpekt blant dem som er valgt som vararepresentanter til OAS styre, samt to representanter fra høgskolene, fortrinnsvis de to som er valgt som vararepresentanter til OAS styre.

Disse 5 representantene velger selv en leder.

Velferdssjefen i OAS fungerer som sekretær for velferdsrådet.


§3. Prosedyrer
Alle som ønsker det, kan fremme forslag til bruk av fondets midler. Forslag stiles skriftlig til velferdssjefen.

Velferdssjefen skal legge alle innkomne forslag fram for velferdsrådet i prioritert rekkefølge, med saksframstilling inklusive definert tids- og kostnadsramme for de forslag som vurderes aktuelle/ønskelige å gjennomføre. Velferdsrådet vedtar anbefaling om bruk av fondets midler og disse vedtakene fremmes for OAS styre til endelig avgjørelse. Direktør og styreleder kan i fellesskap godkjenne prosjekter innenfor en kostnadsramme på kr 50 000 dersom det er avgjørende å iversette tiltaket før det kan vedtas på et ordinært styremøte.

Velferdsrådet skal ha minimum to møter pr. semester. Møtene innkalles av velferdsrådets leder eller av sekretær. Møtene skal benyttes til å følge opp (planer/budsjetter) pågående prosjekter og til å vurdere forslag til nye prosjekter.

Velferdsrådet skal søke å disponere fondets midler slik at tiltak som vurderes som gode, kan realiseres uavhengig av når på året forslaget legges fram.

Punktene ovenfor er ikke til hinder for at Velferdsrådet på fritt grunnlag kan drøfte saker og komme med anbefalinger.

I forbindelse med konstituering av OAS styre og valg av medlemmer til Velferdsrådet, skal OAS styre få seg forelagt en rapport om igangsatte prosjekter og status i disse.


§4. Fra prosjekt til drift
Velferdsrådet skal evaluere prosjekter finansiert av fondet og kan, med utgangspunkt i evalueringen, anbefaler for OAS styre at aktiviteten/tiltaket innarbeides i OAS driftsbudsjett.


§5. Honorering
Medlemmene i velferdsrådet honoreres for sine møter, etter samme satser som styremedlemmer i OAS.

 

Vedtatt av styret i OAS 08.03.2007


22. mars 2007 07:58

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler