HELSEORDNINGER

Vedtekter helsefondet

Ikke råd til å være syk?
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp
En ”lysere” hverdag ..!

§ 1 Formål
Helsefondet er opprettet for å gi økonomisk støtte til kostnader i forbindelse med helsemessige problemer til studenter som er tilsluttet OAS. Fondet gir støtte utover det som kan mottas fra trygdekontorene og andre offentlige etater.

§ 2 Økonomisk ramme, endring av tildelingskriterier
Fondet får ved inngangen til hvert kalenderår stilt til sin disposisjon en bestemt sum gjennom vedtak av styret i OAS. Søknader som på grunn av avsetningens størrelse ikke kan innvilges i ett kalenderår blir automatisk overført til behandling i neste kalenderår. Kriteriene for tildeling av støtte kan når som helst endres av OAS’ styre, men kun med virkning for fremtidige utbetalinger.

§ 3 Betingelser for å få støtte
For å få støtte må studenten ha vært registrert som student ved en høgskole som er tilsluttet OAS i det tidsrom behandlingen foregikk. Studenten må også ha betalt semesteravgiften for samme tidsrom.

Studentens samboer, ektefelle, barn eller andre familiemedlemmer har ikke rett til støtte. Søknad om støtte må innleveres senest tre måneder etter at behandlingen (evt. annet tiltak) er avsluttet. Når flere behandlinger gjelder en og samme lidelse, må kun den siste behandlingen være foretatt innenfor 3-måneders fristen. Det gis likevel ikke støtte til noen behandling som er foretatt før en frist på ni måneder, regnet tilbake fra det tidspunkt søknaden innleveres.

§ 4 Utgifter det kan gis refusjon for
Støtte etter ordningene under pkt. a – d gis etter en skjønnsmessig vurdering. Normalt ytes det inntil 50 prosent (gjeldende fra og med 2003) av alle behandlingsutgifter som faller innenfor bestemmelsene i denne paragraf, som gjelder samme søker og som er foretatt i ett kalenderår. Den enkelte søker kan likevel ikke motta mer enn kr. 3.000 i løpet av ett kalenderår.

Det gis ikke støtte til kjøp av medisiner, briller og hjelpemidler. Støtte gis kun til tiltak som er utført på billigst forsvarlig måte.

a.) Tannbehandling
Refusjon av utgifter til tannbehandling gis i forbindelse med tanntap og kjevesykdommer. Det kan også gis støtte til annen tannbehandling når behovet er klart større enn det som er vanlig for å holde tennene i stand.

b.) Bidrag til reise i forbindelse med sykdom
Det gis støtte til reiser innenlands, fortrinnsvis i forbindelse med rekonvalesens perioder etter sykehusopphold. Det blir bl.a. gitt støtte i forbindelse med reiser til foreldrehjem.

c.) Transportutgifter
Støtte til transportutgifter mellom bopel ( i studietiden) og lærested gis når søkeren, på grunn av skade eller sykdom som har oppstått i studietiden, ikke med rimelighet kan forventes å benytte offentlig kommunikasjonsmidler. Søkeren må dokumentere at transporten mellom bopel og lærested er av vesentlig betydning i studiet, som ved sentrale forelesninger, obligatoriske prøver og eksamener. Attest fra lege må foreligge og støtte gis kun for to uker ad gangen. Forlenget støtte kan innvilges etter ny søknad.

d.) Behandling ved annen enn lege eller tannlege
Det kan gis støtte til annen type behandling enn ved lege eller tannlege, såfremt behandlingen er foreskrevet av lege eller rekvirert av trygdekontoret. Eksempler på slik behandling er behandling ved fysioterapeut eller kiropraktor. Kopi av henvisning eller rekvisisjon skal legges ved søknaden sammen med spesifisert regning.

§ 5 Behandling av søknaden
Det søkes på eget skjema. Den nødvendige dokumentasjon må vedlegges søknaden. OAS’ administrasjon behandler søknadene i første instans. Søkeren har adgang til å påklage administrasjonens avgjørelse. Klagen må fremmes skriftlig og senest to måneder etter at melding om administrasjonens avgjørelse er kommet frem til søkeren. Klagen stiles til OAS. Klagen avgjøres av styret i OAS. Administrasjonens og styrets avgjørelser meddeles søkeren skriftlig. Innvilget støtte utbetales til bank/postkonto.


02-01-2003

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk